A l’article “El creixement del producte interior brut: mal indicador, mal objectiu”, Jordi Roca Jusmet revisa els indicadors macroeconòmics habituals, tals com el producte interior brut i la renda nacional, així com les crítiques a aquests indicadors, tant en el seu paper descriptiu com, sobretot, en el seu ús normatiu-valoratiu.

Les crítiques provenen principalment del seu reduccionisme monetari, de la seva agregació atenent únicament al valor monetari i ignorant com es distribueix la renda total. Es presenten també les principals crítiques ecològiques com el seu tractament com a producció del que és merament extracció, la seva insensibilitat a l’esgotament de recursos renovables i a la degradació ambiental, i que les anomenades despeses defensives apareguin a l’actiu i no com a despeses de les activitats econòmiques. L’article conclou que la millor resposta a aquestes crítiques no és elaborar un nou indicador corregit, sinó més aviat guiar-se per un conjunt d’indicadors econòmics, socials i ambientals. 

Llegeix l’article sencer.