Història

A l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) hi va haver sempre preocupació per l’Economia. Entre els fundadors hi hagué Pere Coromines que va arribar a President en temps de la República. Després de la guerra es va crear la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, filial de l’IEC.  Als anys 1970 es va promoure l’existència d’una Secció d’Economia, que és el precedent immediat de la Societat Catalana d’Economia.

La Secció d’Economia de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials

Fou el març de 1978 quan la Secció va celebrar la seva primera activitat com a tal amb una conferència de José Luis del Rivero sobre la industrialització del País Valencià, al Palau Dalmases, encara seu de l’IEC. Una altra activitat destacada en aquest període en què les conferències es fan al Palau Dalmases és del membre de l’IEC Joan Sardà i Dexeus sobre “Una nova economia de mercat”.

A la fi del 1979 es publica el primer Anuari de la Secció d’ Economia de la SCEJES, indicant que el nombre de membres de la Secció és de 92. Durant aquests anys l’activitat de la Secció es va anar consolidant en el nou context polític a l’ensems d’altres organismes i institucions, com ara noves Facultats, democratització dels Col·legis professionals i creació d’altres entitats. Sota la Presidència de Josep Maria Muntaner Pascual es realitzà una tasca d’extensió col·laboració de la Secció. Això dugué a una notable activitat de la Secció que va anant publicant els seus anuaris i treballant molt més que les altres seccions de la SCEJES.

Això comportà el plantejament de la creació de la Societat Catalana d’Economia a partir de l’evolució natural de la Secció, com havia passat en altres casos de filials de l’IEC. Assenyalem per exemple les conferències de Ramon Trias Fargas, de Joaquim Muns, Antoni Serra Ramoneda i Alexandre Checchi. I més endavant de Lluís Argemí, Carlota Solé, Joan Hortalà, Josep C. Vergés (Vergés fou secretari activíssim de la secció i després de la Societat durant molts anys), Joaquim Trigo o Eduard Berenguer, Grifoll, Jordi Nadal o Carales Camps (també actiu secretari fins a la seva mort sobtada), Emèrit, Bono, Antoni Castells. Ramon Franquesa, Antoni Argandoña, Joan Martínez Alier Viceent Soler o Fedrerico Mayor Zaragoza. Com es pot veure, amb una pluralitat de temes i corrents de pensament considerable.

La Secció va tenir ponents estrangers de prestigi com la professora Karen Polenske i va celebrar sessions conjuntes amb la regió Llenguadoc-Rosselló a Montpeller una important trobada a sobre els economistes i el sector públic a Sant Feliu de Guíxols. En el curs 1985-86 fou escollit Antoni Serra Ramoneda com a nou President de la Junta de Govern de la Secció.

La Societat Catalana d’ Economia (SCE)

En la reunió de la Junta general de la Secció d’ Economia de la SCEJES, celebrada el 9 de juliol del 1986, s’ aprovaren els Estatuts d’ una nova Societat filial de l’ IEC, la Societat Catalana d’Economia, i el 30 de juny del 1987 se n’ aprovà el Reglament de Règim interior.

Tant els Estatuts com el Reglament estableixen que “la SCE , filial de l’ IEC, i adscrita a la SFCS, és una societat acadèmica, creada per fomentar l’ estudi i la recerca econòmica, i procurar-ne la difusió, i el seu àmbit natural de projecció s’ estén a les terres de llengua i cultura catalanes”.

El primer president de la SCE fou Antoni Serra Ramoneda (1985-87), seguit de Joaquim Muns i Albuixech (1987-93), Josep Jané i Solà (1993-2000), Pere Puig i Bastard (2000-10), i Eduard Arruga i Valeri (des de 2010). L’ any 1991 es va crear el Premi Catalunya d’ Economia, patrocinat per Caixa d’ Estalvis de Catalunya, i dedicat a guardonar la millor obra, treball o estudi en general sobre l’ economia de les terres de llengua i cultura catalanes, escrit per catalans o no catalans, i redactat en qualsevol llengua. L’ any 1996 es va crear el Premi Societat Catalana d’ Economia, també patrocinat per Caixa d’ Estalvis de Catalunya, i dedicat a guardonar l’ investigador -de terres de llengua i cultura catalanes- que presenti una aportació valuosa sobre un tema econòmic de qualsevol àmbit temàtic o qualsevol àrea geogràfica. Des de 1999, la SCE col·labora també en la organització del Premi Ferran Armengol i Tubau, patrocinat per la Fundació Armengol i Mir, la Mútua de Propietaris, el Consell de Col·legis de Mediadors d’ Assegurances de Catalunya, i el Col·legi d’ Actuaris de Catalunya, i dedicat a reconèixer i estimular els esforços per a una millor investigació en el camp de les assegurances i la cobertura del risc.

Des de 1979, publica l’ Anuari de la Societat Catalana d’ Economia (primer de la Secció d’Economia de la SCEJES) que recull -total o parcialment- els textos de les conferències donades durant el curs acadèmic, els treballs guardonats ens els diferents premis, i referències a les principals activitats de la Societat.

Des del 1995, la Societat col·labora anualment amb la Secretaria Científica de l’ IEC per a donar a conèixer les aportacions fetes a la ciència econòmica pels guardonats amb l’ anomenat Premi Nobel d’ Economia, amb una conferència a càrrec d’ un especialista en la matèria tractada per aquells.