Estatuts

Estatuts en pdf
Aquests Estatuts han estat aprovats per la Junta General de la Societat Catalana d’Economia el 17 de juliol de 1990.
Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 28 de juny de 1991.
Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple Extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana d’Economia.
Article 2. La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat l’estudi i la recerca econòmica i en procura la difusió. Es regeix pels Estatuts i el Reglament de règim interior del 17 de juliol de 1990, i pels Estatuts (25.4.1988) i el Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).
Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans (antiga Casa de Convalescència, carrer del Carme, núm. 47, de la ciutat de Barcelona).
Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta de Govern.
Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: La Junta General i la Junta de Govern.
Article 6. La Junta General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada per tots els socis que hi assisteixen.
A més de les facultats generals de govern, són funcions de la Junta General:

a) El nomenament dels vocals de la Junta de Govern.
b) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.
c) La dissolució i liquidació de la Societat.
d) L’aprovació de la gestió de la Junta de Govern, de la memòria, dels estats financers, de les quotes i del programa d’activitats.
e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.

La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària.

Anualment se celebrarà una junta ordinària cap al final o al començament del curs acadèmic.

La Junta General podrà reunir-se amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient el president, després d’informar-ne la Junta de Govern, i també a petició d’una cinquena part dels membres de la Societat.

Article 7. La Junta de Govern és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de la Junta General.

La Junta de Govern estarà formada pel president, vicepresident, secretari, tresorer i tants vocals com determini el Reglament.

Els membres de la Junta de Govern són elegits per la Junta General, i llur mandat tindrà una durada de quatre anys.

La Junta de Govern renovarà la meitat dels membres cada dos anys. Els vocals podran ésser reelegits sempre que compleixin les condicions establertes.

Les funcions dels membres de la Junta de Govern seran les habituals en els òrgans de direcció de les societats, especialment tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de la Junta General i per a la consecució de la finalitat i els objectius de la Societat.

Funcions dels càrrecs de la Junta de Govern:

1. President
Correspon al president:

a) La plena representació de la Societat.

b) Presidir la Junta General i la Junta de Govern.

c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta de Govern.

d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.

e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.

f) L’obligació d’informar la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de l’IEC, de els activitats i funcionament de la Societat.

2. Vicepresident
Correspon al vicepresident  de substituir al president en casos d’absència per qualsevol causa, i també d’exercir totes les funcions que aquest li delegui.

3. Secretari
Correspon al secretari:

a) Redactar la memòria, tenir cura de l’edició de l’anuari, estendre l’acta de les reunions i ressenyar els actes que se celebrin.

b) El registre de membres. Rebre les comunicacions i els escrits.

c) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l’IEC del programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les juntes de govern.

d) En acabar cada curs, i per mitjà de la secció corresponent, trametran al secretari general de l’IEC la memòria anual.

4. Tresorer
Correspon al tresorer:

a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de la seva recaptació, i també d’altres fonts de finançament.

b) Pagar els rebuts autoritzats pel secretari.

c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de pressupost per a l’exercici següent.

5. Vocals
Els vocals de la Junta de Govern, a més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles tasques que els encarrega especialment la Junta.

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta de Govern i vetllarà per la qualitat científica de les publicacions i actes de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat i actuarà com a nexe entre aquesta i l’IEC.

Article 9. La Societat disposarà d’un comitè de publicacions format pel president o membre de la Junta de Govern en qui ho delegui i tres membres més de la Junta. Podrà comptar amb l’assistència de membres col·laboradors.

Article 10. Condició de soci. Drets i deures.
Requisits:
Podrà ésser membre ordinari de la Societat qualsevol persona física, amb capacitat jurídica i d’obrar, que sigui economista, d’acord amb les condicions que estableixen els col·legis professionals, i també aquelles persones que, malgrat que no se’ls consideri professionalment economistes, facin o hagin fet aportacions significatives en el camp de l’economia.
— Drets:
Són drets dels membres de la Societat:

a) Assistir a la Junta General amb veu i vot.
b) Elegir els membres de la Junta de Govern i presentar-s’hi com a candidat.
c) Assistir als actes i les activitats que organitzi la Societat.
d) Rebre la informació i documentació elaborada per la Societat.
e) Participar en les tasques de la Societat i gaudir de les facultats i prerrogatives que aquesta tingui reconegudes.

— Deures:
Són deures dels membres de la Societat:

a) Complir el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Societat.
b) Exercir el seu dret a vot en la Junta General i observar les seves resolucions, i també les de la Junta de Govern, sense perjudici dels recursos pertinents.
c) Col·laborar en la realització d’activitats que, orientades als objectius de la Societat, els siguin demanades per la Junta General o per la Junta de Govern.
d) Pagar, dins el terme reglamentari, les quotes que siguin procedents.

— Pèrdua de la condició de membre de la Societat.
Es considera que un membre causa baixa de la Societat per:

a) Defunció.
b) Incapacitat legal.
c) Renúncia voluntària comunicada.
d) Separació o expulsió per causa d’una sanció disciplinària imposada per la Junta de Govern.
e) Incompliment de les obligacions econòmiques. En aquest cas, amb requeriment previ de la Junta de Govern i mitjançant notificació expressa a l’interessat.

Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.
Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:
Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, els béns mobles o immobles de tota mena que per algun motiu passin a formar part de la Societat i qualsevol altre concepte que escaigui legalment.
Article 13. Un Reglament interior, aprovat per la Junta General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.
Article 14. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta de Govern per unanimitat, o bé a petició d’una quarta part dels membres de la Societat.  L’acord serà pres en una junta general extraordinària, per les dues terceres parts dels assistents, però no tindrà efecte mentre un deu per cent de membres acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.
Article 15. Aquests Estatus seran reformables en Junta General de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de la majoria simple de membres de la Societat assistents i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.
Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.
Article 17. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.