Estatuts

Estatuts en pdf

Aquests Estatuts han estat aprovats per la Junta General Extraordinària de la Societat Catalana d’Economia el 7 de novembre de 2023.

Article 1. La Societat Catalana d’Economia es regeix per aquests Estatuts, ratificats per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) el 20 de desembre de 2023, d’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’IEC (aprovats pel Ple de l’IEC dels dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001), i amb els articles del 65 al 72 del Reglament de règim interior de l’Institut (aprovat pel Ple de l’IEC el 8 d’abril del 2002).

Article 2. La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat promoure i difondre la recerca i el coneixement econòmic en les terres de llengua i cultura catalanes.

Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, a la ciutat de Barcelona.

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en els seus actes i publicacions.

Article 5. L’Assemblea General i el Comitè Executiu són els òrgans de govern de la Societat. El Consell Assessor és un òrgan de caràcter consultiu.

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada per tots els socis que hi assisteixen.

A més de les facultats generals de govern, són funcions de l’Assemblea General:

 1. a) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.
 2. b) La dissolució i liquidació de la Societat.
 3. c) La ratificació dels resultats de l’elecció del president electe
 4. d) La ratificació del secretari-tresorer proposat pel Comitè Executiu, per un mandat de quatre anys, i de la prorroga d’aquest mandat si s’escau.
 5. e) L’aprovació de la gestió del Comitè Executiu, de la memòria, dels estats financers, de les quotes i del programa d’activitats.
 6. f) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.

 

L’Assemblea General podrà ésser ordinària o extraordinària.

Anualment se celebrarà una Assemblea General ordinària al començament del curs acadèmic.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient el president, després d’informar-ne al Comitè Executiu, i també a petició d’una cinquena part dels membres de la Societat.

Les decisions de l’Assemblea General es prendran per votació entre els socis que hi assisteixin.

 

Article 7. El Comitè Executiu és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

El Comitè Executiu estarà format pel president, el president electe, l’antic president i el secretari-tresorer. Tots els membres del Comitè Executiu hauran de ser socis de la Societat.

Cada dos anys els socis de la Societat elegiran un nou president electe, que passarà a ser president dos anys després. El mandat del president tindrà una durada de dos anys. A la fi del seu mandat, el president romandrà al Comitè Executiu durant dos anys més com a antic president. El mandat del president electe començarà el 1 de gener de l’any posterior a la seva elecció i ratificació per l’Assemblea General.  Els mandats dels membres del Comitè Executiu no seran prorrogables ni renovables, amb l’excepció del secretari-tresorer.

L’elecció del president electe es farà amb el sistema de votació establert per l’IEC per a l’elecció de nous membres. L’elecció es farà abans de l’Assemblea General, que n’haurà de ratificar els resultats.  Serà elegit president electe el candidat que obtingui més vots d’entre tots els que es presentin. Les eleccions a president electe seran supervisades per un Comitè Electoral nomenat pel Comitè Executiu, que vetllarà per la normalitat del seu desenvolupament.

El secretari-tresorer tindrà un mandat de quatre anys, prorrogable. Serà proposat pel Comitè Executiu i haurà de ser ratificat per l’Assemblea General. El mandat del secretari-tresorer començarà el 1 de gener de l’any posterior a la seva ratificació per l’Assemblea General.

La principal funció del Comitè Executiu serà la programació i execució d’activitats de la Societat,  i tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de l’Assemblea General i per a la consecució dels objectius de la Societat.

 

Correspon al president:

 1. a) La plena representació de la Societat, o la delegació d’aquesta en un altre membre del Comitè Executiu.
 2. b) Presidir l’Assemblea General, el Comitè Executiu i el Consell Assessor.
 3. c) L’organització del Congrés biennal de la Societat, que es farà durant el segon any del seu mandat.
 4. d) La presentació de l’informe d’activitats a l’Assemblea General.
 5. e) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
 6. f) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
 7. h) L’obligació d’informar la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.
 8. i) El nomenament d’un Comissionat escollit d’entre els socis per a liderar un projecte o activitat concreta.

En cas de necessitat i de forma puntual, el president podrà delegar alguna d’aquestes funcions en un altre membre del Comitè Executiu.

Correspon al president electe cobrir les tres places del Consell Assessor que quedin vacants al començar el seu mandat.

 

Correspon al secretari-tresorer:

 1. a) Estendre l’acta de les reunions.
 2. b) Supervisar el registre de membres i la recaptació de les quotes i d’altres fonts d’ingressos.
 3. c) Autoritzar el pagament de rebuts.
 4. d) Presentar la liquidació del pressupost i la proposta de pressupost per a l’exercici següent.
 5. e) La preparació de les memòries anuals

 

Article 8. El Consell Assessor estarà format per deu membres i tindrà com a funció principal assessorar al Comitè Executiu en tot allò que aquest consideri oportú. Nou dels seus membres seran triats pels successius presidents electes, entre els socis de la Societat. El desè membre serà el delegat de l’IEC a la Societat.  El Consell Assessor es reunirà com a mínim un cop a l’any. El mandat de cada membre tindrà una durada de sis anys no prorrogables ni renovables, i estarà associat a la presència al Comitè Executiu del president electe que el va triar. Cada dos anys es renovaran tres places del Consell Assessor, amb els socis triats pel nou president electe.

Article 9. El delegat de l’IEC a la SCE serà un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, i actuarà com a nexe entre la Societat i l’IEC. El delegat de l’IEC  formarà part del Consell Assessor d’ofici i vetllarà per la qualitat científica de les activitats i publicacions de la Societat. El delegat podrà participar en les reunions del Comitè Executiu quan així ho sol·liciti.

 

Article 10. Condició de soci. Drets i deures.

— Requisits:

Podrà ésser soci ordinari de la Societat qualsevol persona física, amb capacitat jurídica i d’obrar, que s’identifiqui amb els objectius de la Societat i pagui la quota establerta.

— Drets:

Són drets dels socis:

 1. a) Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot.
 2. b) Presentar-se com a candidat a president electe.
 3. c) Assistir als actes i les activitats que organitzi la Societat.
 4. d) Rebre la informació i documentació elaborada per la Societat.

 

— Deures:

Són deures dels socis:

 1. a) Complir el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Societat.
 2. b) Observar les resolucions de l’Assemblea General i del Comitè Executiu, sense perjudici dels recursos pertinents.
 3. c) Col·laborar en la realització d’activitats que, orientades als objectius de la Societat, els siguin encomanades per l’Assemblea General o el Comitè Executiu.
 4. d) Pagar, dins el termini establert, les quotes que siguin procedents.

 

— Pèrdua de la condició de soci.

Es considera que un soci causa baixa de la Societat per:

 1. a) Defunció.
 2. b) Incapacitat legal.
 3. c) Renúncia voluntària comunicada.
 4. d) Expulsió justificada per decisió del Comitè Executiu i ratificada per l’Assemblea General.
 5. e) Incompliment de les obligacions econòmiques. En aquest cas, amb requeriment previ per part de la Societat i mitjançant notificació expressa a l’interessat.

 

El Reglament interior de la Societat regularà les figures de Soci Protector, Soci d’Honor i Soci Jove d’Honor.

Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions, comissions i premis que cregui convenients per al desenvolupament i consecució dels seus objectius.

Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:

Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.

Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, els béns mobles o immobles de tota mena que per algun motiu passin a formar part de la Societat i qualsevol altre concepte que escaigui legalment.

Article 13. Un Reglament interior, aprovat per l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.

Article 14. La dissolució de la Societat serà proposada pel Comitè Executiu per unanimitat, o bé a petició d’una quarta part dels seus socis, adreçada al president.  L’acord haurà de ser pres per una Assemblea General extraordinària, i aprovat per les dues terceres parts dels vots emesos, però no tindrà efecte si un deu per cent de membres acorden continuar la Societat. L’acord de dissolució tampoc tindrà efecte mentre no hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 15. Aquests Estatuts seran reformables per l’Assemblea General convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui la majoria simple dels vots emesos i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 16. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

*****

Disposició transitòria 1. Un cop aprovats aquests Estatuts pel Ple de l’IEC, es convocarà una elecció extraordinària per triar els socis que assumiran respectivament la presidència amb efectes de 1 de gener de 2024 i el 1 de gener del 2026, respectivament, i que juntament amb l’actual president i el secretari-tresorer conformaran el Comitè Executiu per al període 2024-2025. Una Assemblea ordinària convocada després de l’elecció haurà de ratificar el resultat de les eleccions, així com la proposta de secretari tresorer feta per la Junta de Govern sortint. La següent elecció de president electe, ja ordinària, es portarà a terme durant la tardor de 2025.

Disposició transitòria 2. El nou Consell Assessor es constituirà amb efectes de 1 de gener de 2024. L’antic president, el president i el president electe triaran cadascú tres dels seus membres, amb un mandat de dos, quatre i sis anys, respectivament.