Capítol I – De la Societat
Secció 1a.- Disposicions generals

Article 1r.- Nom, finalitat i regulació.
1. La Societat Catalana d’Economia (en endavant Societat), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una societat acadèmica, creada per fomentar l’estudi i la recerca econòmica i procurar-ne la difusió. Es regeix d’acord amb allò que estableixen els Estatuts i aquest Reglament, i, subsidiàriament, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i per la normativa dels òrgans col·legiats.
2. La Societat depèn de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

Art. 2n.- Domicili. La Societat té el domicili social a la seu oficial de l’Institut d’Estudis Catalans —antic Hospital de la Santa Creu— al carrer del Carme, número 47 de Barcelona.

Art. 3r.- Àmbit d’actuació. Els seu àmbit natural de projecció s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes. Per tant, podrà establir delegacions o representacions als Països Catalans.
Amb una intenció d’intercanvi i de relació acadèmica, la Societat podrà establir relacions o acords amb altres institucions, dedicades a l’estudi i a la recerca de l’economia.

Art. 4t.- Llengua. La llengua catalana és la pròpia de la Societat i, per tant, serà l’habitual a la Societat, sense exclusió d’altres llengües.

Secció 2a.- Objectius i activitats

Art. 5è.- Objectius. Constitueixen objectius bàsics de la Societat:
a) Col·laborar amb l’IEC, sota el patronatge del qual és fundada la Societat, en la funció de promoure la investigació científica.
b) Servir de fòrum acadèmic on els economistes catalans, els associats i els invitats, puguin exposar i debatre tots els temes relatius a la ciència econòmica que siguin d’interès per a la Societat.
c) Agrupar els economistes dels Països Catalans que treballen en l’estudi i la recerca de l’economia, en qualsevol de les branques de la ciència econòmica.
d) Establir contactes i estudiar fórmules adients de participació amb altres associacions acadèmiques d’economistes de fora de Catalunya.
e) Vetllar perquè els seus components gaudeixin de la deguda llibertat, independència, garantia i consideració a l’hora d’exposar i debatre els seus treballs.
f) Organitzar activitats acadèmiques de dissertació, de caràcter obert i fins i tot de caràcter interdisciplinari.
g) Qualsevol altre que li sigui propi per raó de la naturalesa de la Societat.

Art. 6è.- Activitats. La Societat podrà decidir en cada moment la forma de realitzar els objectius plantejats i d’altres que es pugui proposar.
Tanmateix, es consideren activitats ordinàries de la Societat:
a) Actes acadèmics:
1. Sessions magistrals. Generalment amb motiu del Ple anual.
2. Dissertacions periòdiques. Presentació metòdica d’un tema per un investigador.
3. Sessions obertes. Dirigides, a més dels associats, al públic en general i, en particular, als economistes i estudiants que no són socis de la Societat.
4. Sessions conjuntes. Realitzades entre la Societat i d’altres filials o Seccions de l’IEC o d’altres institucions acadèmiques, sobre temes interdisciplinaris.
5. Seminaris de professors. Debats. Reunions internacionals.
b) Ple anual. Es fa en motiu de la celebració de l’Assemblea anual.
c) Publicacions.
Les publicacions de la Societat seran en català o la versió original, en el seu cas, o la transcripció completa o resumida.
1. Memòria de la Societat. Publicació anual que conté la reproducció o ressenya dels actes acadèmics realitzats, els estats financers de la Societat, la relació de socis i qualsevol altra informació que es consideri d’interès.
2. Altres publicacions. La Societat podrà iniciar qualsevol altra línia de publicacions (butlletins, documents de treball, tesis, etc.), com els Quaderns de Recerca ja iniciats.
d) Premis.
La Societat  podrà convocar premis per a treballs d’investigació, recerca i divulgació de temes econòmics.
e) Qualsevol altra activitat pròpia de la naturalesa de la Societat.

Capítol II – Dels socis
Secció 1a.- Incorporació

Art. 7è.- Requisits
1. Podrà ésser soci ordinari de la Societat qualsevol persona física amb capacitat jurídica i d’obrar que sigui economista, d’acord amb les condicions que estableixen els col·legis professionals, i també aquelles persones que, malgrat no se’ls consideri professionalment economistes, facin o hagin fet aportacions significatives al camp de l’economia.
2. Les sol·licituds d’admissió, segons el formulari establert en cada moment, seran presentades al vocal de promoció o bé a qui en faci la funció, amb dues signatures de socis.
L’aprovació de la sol·licitud correspondrà a la Junta Directiva, la qual notificarà l’admissió o la causa de la no acceptació, segons les disposicions reglamentàries.
3. Per tal de tenir la condició de soci cal satisfer la quota anual.

Art. 8è.- Denegació. La denegació d’una sol·licitud serà fonamentada en causes específiques contemplades en aquest reglament.

Secció 2a.- Drets i deures

Art. 9è.- Drets. Són drets dels socis de la Societat
a) Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot.
b) Elegir els socis de la Junta Directiva i presentar-se candidat a la mateixa.
c) Assistir als actes i activitats que organitzi la Societat.
d) Rebre la informació i documentació elaborada per la Societat.
e) Participar en les tasques de la Societat i gaudir de les facultats i prerrogatives que se li reconeguin a la mateixa.

Art. 10è. Deures. Són deures dels socis de la Societat:
a) Complir el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Societat.
b) Exercir el seu dret a vot en la Junta General i observar les resolucions de la mateixa i de la Junta Directiva, sense perjudici dels recursos pertinents.
c) Col·laborar en la realització d’activitats que, orientades als objectius de la Societat, els siguin demanades per la Junta General o per la Junta Directiva.
d) Pagar, dins el termini reglamentari, les quotes que siguin procedents.

Secció 3a.- Pèrdua de la condició de soci de la Societat

Art. 11è.- Pèrdua de la condició de soci de la Societat. Es considera que un soci causa baixa de la Societat per:
a) Defunció.
b) Incapacitat legal.
c) Renuncia voluntària comunicada.
d) Separació o expulsió per causa d’una sanció disciplinària imposada per la Junta Directiva.
e) Incompliment de les obligacions econòmiques. En aquest cas, previ requeriment de la Junta Directiva i mitjançant notificació expressa a l’interessat.

Secció 4a.- Rehabilitació

Art. 12è. Rehabilitació. En qualsevol moment es podrà rehabilitar la condició de soci de la Societat si així ho acorda la Junta Directiva a la Junta General.

Secció 5a.- Socis d’honor i mèrit

Art. 13è.- Socis d’honor. La Junta Directiva, en acord pres per majoria absoluta, pot designar socis d’honor a persones catalanes, espanyoles o estrangeres, a fi de reconèixer els seus serveis eminents a la Societat o la seva tasca en el desenvolupament de la ciència econòmica.

Art. 14è.- Socis de mèrit. Igualment, la Junta Directiva podrà designar per majoria absoluta Soci de Mèrit aquell soci que es trobi en la situació exposada en l’article anterior.
Aquestes designacions no comporten altres drets que els honorífics.

Secció 6a.- Socis protectors

Art. 15è.- Socis protectors. La Junta Directiva, per acord majoritari, podrà nomenar socis protectors a aquelles persones físiques o jurídiques que col·laboren amb la Societat de manera significativa, mitjançant aportacions econòmiques o d’altra mena.

Secció 7a.- Socis col·laboradors

Amb la finalitat que els estudiants d’economia a nivell universitari o assimilat puguin participar plenament en totes les activitats de la Societat, s’estableix la figura de «soci col·laborador», el qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els altres socis, a excepció del dret a vot. En atenció a les característiques pròpies dels estudiants la quota serà inferior a la normal.

Capítol III – Dels òrgans de Govern
Secció 1a.- Òrgans de Govern

Art. 17è. Òrgans de Govern
1. El govern, règim, administració i representació de la Societat correspon, d’acord amb les competències que estableix el present Reglament:
— A la Junta General
— A la Junta Directiva
2. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col·legial i els socis exerciran sempre llurs funcions en benefici exclusiu de la Societat, amb plena independència.

Secció 2a.- De la Junta General

Art. 18è.- La Junta General
1. La Junta General és l’òrgan de govern i decisió màxima. Representa els interessos generals de la Societat.
2. Constitueixen la Junta General la totalitat de socis de la Societat.
3. A més de les facultats generals de govern, són competència específica de la Junta General les funcions següents:
a) El nomenament dels Vocals de la Junta Directiva així com la seva renovació abans del compliment del seu mandat.
b) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.
c) La dissolució i liquidació de la Societat.
d) L’aprovació de la gestió de la Junta Directiva, de la Memòria, dels Estats Financers, del pressupost, de les quotes i del program d’activitats.
e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.
4. La convocatòria de la Junta General es trametrà per escrit a tots els socis amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria expressarà l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc, tant en 1a. com en 2a. convocatòria.
5. La Junta General precisarà, per a la vàlida constitució en primera convocatòria, l’assistència de la majoria de socis. La Segona convocatòria serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Degudament acreditada la seva identitat, els socis podran utilitzar  el vot per correu si aquest arriba a la seu abans de la celebració de la Junta. No s’admetrà estar representat per un altre soci ni per tercera persona.
6. Els acords de la Junta General s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents. En cas de dissolució de la Societat, en què es requerirà convocatòria per una quarta part dels socis i de dues terceres parts dels assistents.
Els acords adoptats vàlidament obliguen a tots els socis de la Societat.
7. La Junta General serà presidida pel president de la Societat o, en el seu cas, pel Vicepresident o pel Vocal de més edat.
Actuarà de Secretari la mateixa persona que ostenti aquest càrrec a la Junta Directiva.
8. La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària.
Se celebrarà una reunió anual ordinària cap a final o començament del curs acadèmic.
La Junta General podrà ésser convocada amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient el President, després d’informar a la Junta Directiva, i també a petició d’una cinquena part dels socis de la Societat, se celebrarà com les ordinàries però només podran tractar-s’hi temes per a la resolució dels quals ha estat convocada.

Secció 3a.- De la Junta Directiva

Art. 19è.- Competència i composició.
1. La Societat serà regida i administrada per una Junta Directiva. Es l’òrgan executiu de la Societat i el componen un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i cinc vocals.
La Junta Directiva podrà comptar amb l’assistència de socis col·laboradors per dur a terme la seva tasca.
Aquests tindran dret a veu.
Si la Junta ho estima convenient podrà modificar-se la composició de la Junta Directiva quan es produeixi una renovació, la qual serà sotmesa a l’aprovació de la Junta General.

Art. 20è.- Mandat.
El mandat dels vocals de la Junta Directiva serà de quatre anys. Els vocals podran ser reelegits sempre que compleixin les condicions establertes.
La Junta Directiva serà renovada per meitat cada dos anys.

Art. 21è.- Vacants i substitucions. Les vacants que es puguin produir a la Junta Directiva en el transcurs del curs acadèmic, podran ésser cobertes a criteri de la Junta fins a la celebració de la propera Junta General.
La substitució de membres de la Junta es farà a criteri de la pròpia Junta.

Art. 22è.- Facultats. Les funcions dels membres de la Junta Directiva seran les habituals en els òrgans de direcció de les Societats i en concret:
a) Representar la Societat.
b) Resoldre l’admissió o incorporació a la Societat de nous socis.
c) Proposar l’import de les quotes, així com acceptar donacions i subvencions.
d) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
e) Convocar les Juntes Generals.
f) Designar Comissions o Comitès de treball.
g) Preparar el programa d’activitats i el pressupost.
h) Acordar les diferents propostes que calgui presentar a la resolució de la Junta General.
i) I tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de la Junta General i per a la consecució de la finalitat i objectius de la Societat.

Art. 23è.- Reunions. Per tal d’assolir els objectius de la Societat, la Junta Directiva es reunirà tantes vegades com creguin convenient la majoria dels socis i, en tot cas, sempre que sigui convocada pel President i com a mínim una vegada cada trimestre.
Els acords es prendran per majoria dels assistents i el President tindrà vot de qualitat.

Art. 24è.- Eleccions.
1. La Junta trametrà la convocatòria d’eleccions a cadascun dels socis de la Societat amb la suficient antelació a la data de celebració. La convocatòria especificarà el lloc, data i període de votació.
2. Tots els socis de la Societat poden presentar-se com a candidats. Les candidatures poden ésser individuals quan es tracta de cobrir un càrrec determinat o bé conjuntes quan són diversos els càrrecs a cobrir. S’han de presentar a la seu de la Societat adreçades al President i amb antelació mínima perquè pugui ésser comunicada als seus socis.
La Junta Directiva tindrà capacitat per presentar candidatures.
3. La votació serà directa, i secreta si així es desitja. La votació es podrà fer personalment o bé per correu. En aquest darrer cas només serà vàlida si es rep abans de l’escrutini.
4. La Mesa electoral la formaran el President i el Secretari, o bé qui els substitueixi si de cas es presentaven a reelecció i per un altre soci de la Societat d’entre els presents.
Els candidats podran designar interventors que s’incorporarien a la Mesa.
La nova Junta resultant prendrà possessió dels càrrecs una vegada celebrada la votació.

Art. 25è.- Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva.
1. President.
Correspon al President:
a) La plena representació de la Societat davant qualsevol persona i entitat.
b) Presidir la Junta General i la Junta Directiva i tots els Comitès o Comissions de treball a les quals assisteixi. El seu vot serà de qualitat.
c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta Directiva.
d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
f) L’obligació d’informar, a la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.
2. Vicepresident.
Correspon al Vicepresident de substituir al President en casos d’absència per qualsevol causa, així com d’exercir totes les funcions que aquest li delegui.
3. Secretari.
Correspon al Secretari:
a) Rebre les comunicacions, les sol·licituds i altres escrits adreçats a la Societat, els quals haurà de tramitar.
b) Portar el registre de socis de la Societat i publicar-ho periòdicament.
c) Redactar la Memòria i les actes de les Juntes Generals i de les Juntes Directives, així com ressenyar els actes que se celebrin.
Per al millor compliment de les seves funcions podrà assistir-se de personal administratiu contractat.
d) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l’IEC del programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les Juntes Directives.
e) En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametran al Secretari General de l’IEC la Memòria anual.
4. Tresorer.
Correspon al Tresorer:
a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de la recaptació de les mateixes i d’altres fonts de finançament.
b) Pagar els rebuts autoritzats pel Secretari.
c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de pressupost per a l’exercici següent.
5. Vocals.
Els vocals de la Junta Directiva, a més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles tasques que els encarrega especialment la Junta.
Secció 1a.- Òrgans de Govern
Art. 17è. Òrgans de Govern
1. El govern, règim, administració i representació de la Societat correspon, d’acord amb les competències que estableix el present Reglament:
— A la Junta General
— A la Junta Directiva
2. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col•legial i els socis exerciran sempre llurs funcions en benefici exclusiu de la Societat, amb plena independència.
Secció 2a.- De la Junta General
Art. 18è.- La Junta General
1. La Junta General és l’òrgan de govern i decisió màxima. Representa els interessos generals de la Societat.
2. Constitueixen la Junta General la totalitat de socis de la Societat.
3. A més de les facultats generals de govern, són competència específica de la Junta General les funcions següents:
a) El nomenament dels Vocals de la Junta Directiva així com la seva renovació abans del compliment del seu mandat.
b) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.
c) La dissolució i liquidació de la Societat.
d) L’aprovació de la gestió de la Junta Directiva, de la Memòria, dels Estats Financers, del pressupost, de les quotes i del programa d’activitats.
e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.
4. La convocatòria de la Junta General es trametrà per escrit a tots els socis amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria expressarà l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc, tant en 1a. com en 2a. convocatòria.
5. La Junta General precisarà, per a la vàlida constitució en primera convocatòria, l’assistència de la majoria de socis. La Segona convocatòria serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Degudament acreditada la seva identitat, els socis podran utilitzar  el vot per correu si aquest arriba a la seu abans de la celebració de la Junta. No s’admetrà estar representat per un altre soci ni per tercera persona.
6. Els acords de la Junta General s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents. En cas de dissolució de la Societat, en què es requerirà convocatòria per una quarta part dels socis i de dues terceres parts dels assistents.
Els acords adoptats vàlidament obliguen a tots els socis de la Societat.
7. La Junta General serà presidida pel president de la Societat o, en el seu cas, pel Vicepresident o pel Vocal de més edat.
Actuarà de Secretari la mateixa persona que ostenti aquest càrrec a la Junta Directiva.
8. La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària.
Se celebrarà una reunió anual ordinària cap a final o començament del curs acadèmic.
La Junta General podrà ésser convocada amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient el President, després d’informar a la Junta Directiva, i també a petició d’una cinquena part dels socis de la Societat, se celebrarà com les ordinàries però només podran tractar-s’hi temes per a la resolució dels quals ha estat convocada.
Secció 3a.- De la Junta Directiva
Art. 19è.- Competència i composició.
1. La Societat serà regida i administrada per una Junta Directiva. Es l’òrgan executiu de la Societat i el componen un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i cinc vocals.
La Junta Directiva podrà comptar amb l’assistència de socis col•laboradors per dur a terme la seva tasca.
Aquests tindran dret a veu.
Si la Junta ho estima convenient podrà modificar-se la composició de la Junta Directiva quan es produeixi una renovació, la qual serà sotmesa a l’aprovació de la Junta General.
Art. 20è.- Mandat.
El mandat dels vocals de la Junta Directiva serà de quatre anys. Els vocals podran ser reelegits sempre que compleixin les condicions establertes.
La Junta Directiva serà renovada per meitat cada dos anys.
Art. 21è.- Vacants i substitucions. Les vacants que es puguin produir a la Junta Directiva en el transcurs del curs acadèmic, podran ésser cobertes a criteri de la Junta fins a la celebració de la propera Junta General.
La substitució de membres de la Junta es farà a criteri de la pròpia Junta.Art. 22è.- Facultats. Les funcions dels membres de la Junta Directiva seran les habituals en els òrgans de direcció de les Societats i en concret:
a) Representar la Societat.
b) Resoldre l’admissió o incorporació a la Societat de nous socis.
c) Proposar l’import de les quotes, així com acceptar donacions i subvencions.
d) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
e) Convocar les Juntes Generals.
f) Designar Comissions o Comitès de treball.
g) Preparar el programa d’activitats i el pressupost.
h) Acordar les diferents propostes que calgui presentar a la resolució de la Junta General.
i) I tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de la Junta General i per a la consecució de la finalitat i objectius de la Societat.
Art. 23è.- Reunions. Per tal d’assolir els objectius de la Societat, la Junta Directiva es reunirà tantes vegades com creguin convenient la majoria dels socis i, en tot cas, sempre que sigui convocada pel President i com a mínim una vegada cada trimestre.
Els acords es prendran per majoria dels assistents i el President tindrà vot de qualitat.
Art. 24è.- Eleccions.
1. La Junta trametrà la convocatòria d’eleccions a cadascun dels socis de la Societat amb la suficient antelació a la data de celebració. La convocatòria especificarà el lloc, data i període de votació.
2. Tots els socis de la Societat poden presentar-se com a candidats. Les candidatures poden ésser individuals quan es tracta de cobrir un càrrec determinat o bé conjuntes quan són diversos els càrrecs a cobrir. S’han de presentar a la seu de la Societat adreçades al President i amb antelació mínima perquè pugui ésser comunicada als seus socis.
La Junta Directiva tindrà capacitat per presentar candidatures.
3. La votació serà directa, i secreta si així es desitja. La votació es podrà fer personalment o bé per correu. En aquest darrer cas només serà vàlida si es rep abans de l’escrutini.
4. La Mesa electoral la formaran el President i el Secretari, o bé qui els substitueixi si de cas es presentaven a reelecció i per un altre soci de la Societat d’entre els presents.
Els candidats podran designar interventors que s’incorporarien a la Mesa.
La nova Junta resultant prendrà possessió dels càrrecs una vegada celebrada la votació.

Art. 25è.- Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva.
1. President.
Correspon al President:
a) La plena representació de la Societat davant qualsevol persona i entitat.
b) Presidir la Junta General i la Junta Directiva i tots els Comitès o Comissions de treball a les quals assisteixi. El seu vot serà de qualitat.
c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta Directiva.
d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
f) L’obligació d’informar, a la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.
2. Vicepresident.
Correspon al Vicepresident de substituir al President en casos d’absència per qualsevol causa, així com d’exercir totes les funcions que aquest li delegui.
3. Secretari.
Correspon al Secretari:
a) Rebre les comunicacions, les sol•licituds i altres escrits adreçats a la Societat, els quals haurà de tramitar.
b) Portar el registre de socis de la Societat i publicar-ho periòdicament.
c) Redactar la Memòria i les actes de les Juntes Generals i de les Juntes Directives, així com ressenyar els actes que se celebrin.
Per al millor compliment de les seves funcions podrà assistir-se de personal administratiu contractat.
d) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l’IEC del programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les Juntes Directives.
e) En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametran al Secretari General de l’IEC la Memòria anual.
4. Tresorer.
Correspon al Tresorer:
a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de la recaptació de les mateixes i d’altres fonts de finançament.
b) Pagar els rebuts autoritzats pel Secretari.
c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de pressupost per a l’exercici següent.
5. Vocals.
Els vocals de la Junta Directiva, a més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles tasques que els encarrega especialment la Junta.

Capítol IV – Dels recursos econòmics de la Societat

Secció 1a.- Recursos ordinaris i extraordinaris.

Art.26è.- Recurs ordinaris.
Constitueixen recursos ordinaris de la Societat l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.

Art. 27è.- Recursos extraordinaris.
constitueixen recursos extraordinaris de la Societat les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars; els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat, i qualsevol altre concepte que escaigui legalment.

Capítol V – De la dissolució

Secció 1a.- Dissolució

Art. 28è.- Dissolució.
1. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició d’una quarta part dels socis de la Societat. L’acord serà pres, si escau, en Junta General extraordinària per les dues terceres parts dels assistents.
2. En cas de dissolució, el patrimoni existent la documentació de la Societat passarà a integrar-se a l’IEC.

Disposició addicional
Pel que fa a tot el que no preveuen els Estatuts i el Reglament, són d’aplicació supletiva, les normes de l’IEC.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en funcionament una vegada estiguin aprovats els Estatuts i el propi Reglament per la Junta General Extraordinària de 17 de juliol de 1990.

Disposició transitòria
Atès que l’actual Junta Directiva fou aprovada per la Junta General de socis de 20 de desembre de 1989 i, per tant, la pròxima renovació per meitat correspondrà al cap de dos anys. La pròpia Junta decidirà quins membres s’hauran de renovar estatutàriament.

Barcelona, 17 de juliol de 1990