Publicacions d’Economia Catalana

ECONOMIA GENERAL
 
Autoritat Catalana de la Competència
Estudis i anàlisi de concentracions econòmiques
http://acco.gencat.cat/ca/actuacions/promocio-de-la-competencia/estudis-i-analisis-de-mercats/
 
CaixaBank
Informe Mensual
 
http://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/im/anteriores
 
Col·legi economistes
Revista Econòmica de Catalunya
http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=44199092-df74-4961-9761-f7a5928fa659&Idioma=ca-ES
 
Departament Economia (GENCAT)
 
Nota d’economia
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/
estudis_publicacions/nota_d_economia/

 
IDESCAT
Col·leccions i revistes
https://www.idescat.cat/cataleg/#A4
 
 
SECTORS
 
Departament d’Industria, Comerç . Empresa, Coneixement i Turisme
Observatori de la Indústria
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_industria/observatori/
Estudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/Recursos/GEM/
Informe Anual de la Industria Catalana
http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28699618/Informe-anual-sobre-la
-industria-a-Catalunya-2015

Estudis de turisme
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_
turisme1/emo_estudis_estadistiques/

Mines (publicacions i manuals de formació)
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_energia_
mines_seguretat_industrial/mines/publicacions/

Comerç
Anuari
http://empresa.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/
01_-_departament/publicacions/comerc/documents/arxius/Anuari_distribucio_comercial_2017.pdf

Model català de Comerç
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_model_catala_comerc/
Comerç en xifres
http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/Nou-article-01588
 
 
 
Agència Catalana de Turisme
Publicacions
https://www.gencat.cat/turistex_nou/home_publicacions.htm
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/
Pla Estratègic del Turisme
http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/recerca_i_estudis/documents/arxius/pla.pdf
 
Institut Català d’Energia
Publicacions i informes
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/Recursos/GEM/
CMES
Col·leccions de llibres d’interès per a CMES
http://cmescollective.org/CA/category/docuteca/llibres/
 
Departament agricultura
Publicacions
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_publicacions/
 
AGRUPACIONS EMPRESARIALS
 
Cambra de Comerç
 
Estudis Econòmics i d’Infraestructures
http://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-i-d-infraestructures
 
Fundació PIMEC
 
Publicacions
https://www.pimec.org/ca/fundacio-pimec/publicacions
 
CECOT
Estudis I INFORMES
https://www.pimec.org/ca/fundacio-pimec/publicacions
 
SINDICATS
 
UGT  – Catalunya
Economia
http://www.ugt.cat/seccions/economia/
 
CCOO- Catalunya
Estudis i Documents
https://www.ccoo.cat/aspnet/documents.aspx
 
TERRITORI
 
Ajuntament de Barcelona
Barcelona Economia
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/
 
Euroregió Pirineus-Mediterrània
Estudis
http://www.euroregio.eu/ca/documentacio/estudis
 
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Publicacions
https://iermb.uab.cat/ca/publicacions
 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
 
                Publicacions
http://www.pacteindustrial.org/index.php/ca/notebooks
 
Pla Estratègic de Barcelona
 
Publicacions
http://pemb.cat/ca/publicacions/llistat/
 
Unió Empresarial del Penedès
 
Índex ADEPG  (competitivitat territorial)
http://www.fegp.cat/comunicats/index17.pdf
 
UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ
BGSE
Working Papers
https://www.barcelonagse.eu/research/working-papers
 
CREI
Working Papers
http://www.crei.cat/working-papers/
EADA
Últimes publicacions
https://www.eada.edu/ca/professorat-i-investigacio/ultimes-publicacions
 
ESADE
Publicacions del professorat
http://www.esadeknowledge.com/results-advanced-search
 
Universitat Autònoma de Barcelona
Dipòsit Digital
https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=economia&f=keyword&action_search=Cerca
&c=matcur&c=llicol&c=docrec&c=dadrec&c=pubper&c=artinf&c=jorcon&c=docgra&c
=multimedia&c=fonper

 
Universitat de Barcelona
Dipòsit digital (Econometria, Estadística i economia Aplicada)
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12564
Dipòsit Digital ( Economia)
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12568
Empresa
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12570